TBQ

Ontruimcheck

Ontruimcheck is een digitale applicatie waarmee u eenvoudig kunt berekenen of bijvoorbeeld een zorgcomplex bij brand voldoende snel kan worden ontruimd. Het is het ideale hulpmiddel om te controleren en aan te tonen dat uw intra- of extramurale zorginstelling voldoet aan de eis zoals gesteld in artikel 7.11 a van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel behandelt de hulpverlening bij brand aan alle aanwezigen van een bouwwerk. Ontruimcheck is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen Dräger, TNO en TBQ.

 

Verschillende scenario's

Ontruimcheck bestaat uit een rekenkern die via uw eigen website beschikbaar is. De rekenkern is een deterministisch model waarmee voor vier type branden (smeulbrand, kleine brand, middelgrote brand en grote brand) verschillende scenario's doorgerekend worden. Deze scenario's hebben betrekking op het aantal en zelfredzaamheid van cliënten, de inzet van BHV en brandweer, het gebouw en de in het gebouw aanwezige installaties. De uitkomsten worden getoetst aan het door u gestelde ambitieniveau.

 

 

De input

Onder meer de geometrie van het gebouw (bijvoorbeeld de lengte van de vluchtwegen) en de omvang van de brandcompartimenten bepalen de vereiste ontruimingstijd van een gebouw. Het aantal cliënten en de mate van zelfredzaamheid vormen belangrijke input voor het rekenmodel. Het rekensysteem gebruikt daarbij de WAR-systematiek. De ‘W’ staat daarbij voor cliënten die bij een waarschuwing zelf vluchten, de ‘A’ voor cliënten die assistentie nodig hebben en de ‘R’ voor cliënten die met één of meer personen gered moeten worden.

Inzicht door resultaten

Met de resultaten van de applicatie krijgt de opdrachtgever inzicht of de BHV-organisatie voldoende op orde is en of men de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen kan optimaliseren. Het resultaat geeft een integraal beeld van de brandveiligheid van een afdeling of een gebouw. Ook kan men het resultaat van het effect van verschillende branden in een aantal scenario's van een gebouw gebruikenin gesprek met het bevoegd gezag. Het is bovendien mogelijk om automatisch een rapportage te genereren vanuit de applicatie.

 

 

Uw eigen omgeving

De applicatie wordt gebruikt vanuit een eigen omgeving, alle data blijft in uw eigen beheer. Als zorginstelling of vastgoedbeheerder heeft u het inzicht in de stand van zaken. U kunt derden toegang geven tot deze omgeving om eventueel berekeningen uit te voeren.

Inclusief gratis cursus

Een medewerker van de zorginstelling of adviseur die met Ontruimcheck aan de slag gaan kan een cursus van een dagdeel volgen. Hier wordt verdiepende uitleg gegeven van de achtergrond van de rekenmethoudiek en het gebruik van de applicatie. 

 

Informatie aanvraagformulier

Wilt u ook aantonen dat uw gebouw voldoende snel ontruimd wordt? Vul het contactformulier in voor meer informatie.

 

Efficiënt & veilig

Efficiënt & veilig

Efficiënt & veilig

Contactgegevens

Houttuinlaan 14
3447 GM  Woerden
Telefoon: +31 (0)348 209003
E-mailadres: info@tbq.nl