TBQ

Disclaimer

Bij gebruik van de website www.TBQ.nl van TBQ gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen:


Toegang tot onderdelen van deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door de gebruiker of een derde.

Gegevens die de gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan TBQ opgeeft, worden door TBQ geregistreerd conform de toepasselijke wetgeving. De gebruiker heeft het recht de geregistreerde gegevens op te vragen. Voor zover de gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn, zal hij TBQ daarvan in kennis stellen.

Hoewel TBQ veel aandacht heeft besteed aan het samenstellen van deze website, zijn TBQ, uitgevers, auteurs en/of redacteuren op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden van de informatie, producten en/of diensten die door middel van, dan wel via deze website wordt verschaft. Dit geldt ook voor schade door virussen en/of niet-bereikbaarheid van de website of een website waarnaar wordt verwezen.

Alle informatie op deze website is beschermd door de Auteurswet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBQ.

Met betrekking tot de TBQ-publicaties die via deze website geraadpleegd kunnen worden, geldt het volgende:

Op alle overeenkomsten met en producten van TBQ zijn de Algemene Voorwaarden van TBQ van toepassing. In deze Algemene Voorwaarden zijn onder meer bepalingen opgenomen omtrent leveringstermijnen, aansprakelijkheden en reclames.

De Algemene Voorwaarden zijn hier te raadplegen of op te vragen bij TBQ .

 

Contactgegevens

Houttuinlaan 14
3447 GM  Woerden
Telefoon: +31 (0)348 209003
E-mailadres: info@tbq.nl